El document de compareixença es pot emetre en català, castellà, aranès, anglès i francès. Just abans de generar el certificat, s’ha de seleccionar l’idioma en què s’imprimirà el document, que ha de ser el més entenedor pel ciutadà.

En el moment d’emetre, habilitar i revocar el certificat (https://www.idcat.cat:4443), s’ha d’escollir l’idioma en què es generarà el document. Aquest idioma seleccionat és amb el qual s’enviarà la comunicació per correu electrònic al ciutadà, on apareixen les instruccions necessàries per poder utilitzar el certificat. Per tant, és important que se seleccioni l’idioma més entenedor pel ciutadà, ja que en aquest idioma apareixerà el document que signarà i la comunicació que rebrà al seu correu electrònic.