Primers passos per emetre l'idCAT Mòbil

Un cop l’Entitat de registre està habilitada per emetre l'idCAT Mòbil, cal que:

  1. Els responsable d’interoperabilitat de l’ens doni els permisos corresponents als operadors.
  2. Els operadors comprovin que poden accedir a l’EACAT amb la seva targeta d’operador idCAT.
Com fan els operadors un idCAT Mòbil presencialment?

Un cop el responsable d’interoperabilitat de l’ens els hi ha donat els permisos per a realitzar els tràmits, els operadors d’entrar a l’EACAT, fent servir la targeta d’operador d’ER idCAT.

1. Un cop a l’EACAT anem a “VIA OBERTA” i, allà, a “Generalitat de Catalunya”:

idcat_mobil_acces_vo

2. Després a “Consorci AOC”:

idcat_mobil_acces_vo_2

3. A continuació a “Serveis d’Identitat Digital de Catalunya”:

4. I, finalment, accedim al formulari que haurem d’emplenar amb les dades del ciutadà:

idcat_mobil_acces_vo_4

5. Per acabar el procés, haurem de clicar a “Envia” i imprimir dues còpies del full d’acceptació que us apareixerà:

  • Una còpia per al ciutadà
  • Una còpia, signada pel ciutadà, a l’arxiu de l’ER idCAT
Cal adjuntar fotocòpia del document identificatiu del ciutadà a l’expedient d’emissió d’un idCAT Mòbil?

L’Ordre PRE/226/2016, de 29 d’agost, per la qual es regulen els aspectes tècnics i organitzatius del procés de registre previ en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya necessari per als sistemes d’identificació i signatura basats en claus concertades, determina en el seu art. 4 que “Per realitzar el registre de les dades de contacte en el fitxer Seu electrònica i per a la identificació i signatura mitjançant el mecanisme idCAT Mòbil cal verificar la identitat de les persones interessades així com l’aportació d’unes dades mínimes i necessàries a l’efecte.”

Per la seva banda, l’art. 5 regula específicament el procés de registre presencial i determina que “El procés de registre presencial consta de dues fases, la identificació i posteriorment l’alta de les dades de contacte en el fitxer Seu electrònica.”

Pel que fa a la fase d’identificació, l’art. 5.3.1. determina que:

a) Les persones que sol·licitin el registre presencial s’han d’identificar obligatòriament mitjançant algun dels documents indicats en l’article 4.1,b) d’aquesta Ordre. Tots els documents que aporti la persona sol·licitant han d’estar vigents en el moment del registre. Si el document aportat estigués caducat, n’ha d’aportar el comprovant de renovació.

bLa identificació de la persona sol·licitant i la seva edat s’acrediten amb el document identificatiu que presenti. No s’accepten documents que no incorporin la fotografia de la persona. En el cas que es presenti un comprovant de renovació que no contingui fotografia, es pot completar la verificació de la identitat emprant el document caducat.

 c) Les persones que no compleixin els requisits d’edat o d’acarament amb la fotografia no es poden registrar.”

De la literalitat del precepte es desprèn que per realitzar el registre només cal la verificació de l’acreditació de la identitat mitjançant el DNI (o qualsevol altre mitjà indicat per l’Ordre: NIE, passaport, etc.) que aporti el ciutadà. És a dir, que seria suficient amb què el funcionari validi la identitat del subjecte comprovant el seu document identificatiu.

Ara bé, malgrat l’Ordre no exigeixi expressament que calgui deixar constància a l’expedient d’una còpia del document identificatiu, en aplicació del principi de seguretat jurídica és recomanable la seva incorporació, perquè només així, i si fos necessari, es podrà comprovar a posteriori que el ciutadà va aportar el document per verificar la seva identitat.

Cal apuntar també que amb la Llei 39/2015, i més concretament amb el seu article 16.5, els documents presentats de manera presencial davant les Administracions públiques han de ser digitalitzats. El ciutadà pot anar a l’Administració amb documents físics, però que a dins de l’Administració no entrarà aquest paper perquè, atès que els expedients han de ser electrònics, la documentació en paper serà prèviament digitalitzada.

En definitiva, normativament no s’exigeix la incorporació d’una fotocòpia sinó només la verificació de la identitat del ciutadà, però, en aplicació del principi de seguretat jurídica és recomanable que s’incorpori a l’expedient una evidència d’aquesta verificació, que per aplicació de la Llei 39/2015, haurà de ser electrònica.

Què ha de fer un operador si durant l’alta de l’idCAT Mòbil el telèfon consta associat a una persona diferent

Si un ciutadà s’adreça presencialment a l’Entitat de Registre sol·licitant l’alta a idCAT Mòbil i l’eina indica que el telèfon ja està donat d’alta per a un altre ciutadà, es pot tractar segons casuística:

  • El ciutadà coneix la persona que està utilitzant el seu mòbil: Demanar al ciutadà que s’adreci a aquesta FAQ Com puc modificar les meves dades de l’idCAT Mòbil?
  • El ciutadà no coneix la persona que està utilitzant el seu mòbil: Demanar al ciutadà que obri una petició de suport a través del formulari de suport de l'idCAT Mòbil. En la petició el ciutadà haurà d’adjuntar la factura o el contracte del telèfon on hi consti el seu nom, per tal de verificar la titularitat del número de telèfon.

Des del Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC revisarem la petició, i en funció de la documentació aportada requerirem més informació o donarem de baixa el mòbil que consta donat d’alta per a un altre ciutadà:

  •  Si el contracte està a nom del ciutadà que ha acudit a l’Entitat de Registre, des de l’AOC demanarem donar de baixa l’anterior idCAT Mòbil per tal que es pugui donar d’alta al ciutadà que ha acreditat ser titular del mòbil, guardant totes les evidències.
  • Si el contracte no està a nom del ciutadà, però està a nom per exemple del pare, o familiar de primer grau, des de l’AOC sol·licitarem al ciutadà el llibre de família.
  • Si el telèfon està a nom de l’empresa, demanarem el contracte laboral.
  • Altres casos s’estudiaran individualment.

Des del Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC ens posarem en contacte amb el ciutadà a través de la petició que ens obrirà per informar de qualsevol requeriment necessari o de la resolució de la qüestió.

Manual Entitats de Registre idCAT Mòbil