Els dos rols que intervenen a una Entitat de Registre idCAT són:

Responsable del servei. Les seves funcions són les següents:

– Gestionar els operadors de l’Entitat de Registre idCAT. Decideix qui són els operadors idCAT que prestaran el servei i en gestiona la seva formació. A més, lliura els certificats d’Operador d’Entitat de Registre idCAT que l’AOC faci arribar per correu postal a l’ens.

– Fer aplicar els procediments operatius, d’arxiu i seguretat del servei idCAT.

– Fer extensives als seus operadors totes les comunicacions que l’AOC faci arribar a l’Entitat de Registre idCAT, com aturades del servei, canvis en el servei, incidències, etc.

– Fer arribar a l’AOC totes les consultes, suggerències, incidències del servei idCAT. Centralitza tota la informació que es fa arribar a l’AOC.

– Com a resum de totes les tasques, el Responsable del Servei és el vincle d’unió entre l’Entitat de Registre idCAT i l’AOC, de manera que totes les comunicacions s’adreçaran a aquesta persona i aquesta, s’encarregarà de fer difusió de la informació als operadors.

Operador d’Entitat de Registre idCAT: És l’encarregat de prestar el servei idCAT seguint els procediments i indicacions de l’AOC. Les tasques bàsicament seran emetre, revocar i habilitar certificats idCATs, sempre que els sigui sol·licitat pel titular del certificat.

Els rols de Responsable del servei i Operador no són incompatibles. En realitat, és totalment recomanable que el Responsable també sigui operador, ja que d’aquesta manera tindrà un coneixement més ampli del servei que gestiona.