És possible que un ciutadà faci servir una signatura al document de compareixença diferent a la que consta al seu document acreditatiu, perquè faci la signatura reduïda, etc. En aquest cas, no perd validesa la signatura feta pel ciutadà, ja que s’acompanya la fotocòpia del document acreditatiu en què l’operador ha fet la compulsa. Això vol dir que ha estat aquell ciutadà qui ha fet la signatura.