Operativa

El subscriptor del certificat sol·licitat haurà de personar-se a l’Entitat de Registre idCAT aportant el document acreditatiu de la seva identitat (DNI, NIE, Passaport o DNI d’altres països). En el cas del Passaport i el DNI d'altres països caldrà aportar fotocòpia del mateix. (Més informació a Documentació per a l’emissió de l’idCAT i Pot un ciutadà demanar un certificat idCAT per una tercera persona?).

Per poder accedir a l’aplicació web, l‘Operador d’Entitat de Registre idCAT necessitarà disposar d’un certificat d'operador que li haurà subministrat el Consorci AOC després de verificar els coneixements i rebre la formació suficient i adequada per actuar com a tal.
Aquest operador introduirà la targeta dins el lector de targetes criptogràfiques i, després haurà d’escollir el seu certificat d’operador i “Acceptar”.
Accedirà a l’aplicació web a través de l'URL següent: https://scd.idcat.cat/login

1.PNG

2.PNG

 

En el moment d'accedir a l'aplicació, haurà d’introduir el PIN del certificat d'operador de manera que si no l’introdueix correctament, no es permetrà l'accés a aquesta.

3.PNG

4.PNG

NOTA: Missatge d’error indicant que el PIN del certificat d’Operador d’Entitat de Registre no ha estat introduït correctament. Després d'introduir de forma incorrecta el PIN 3 vegades, és necessari desbloquejar el PIN mitjançant el PUK amb l'aplicació de Gestió de testimonis. Després d'introduir el PUK de forma incorrecta 3 vegades, es bloqueja la targeta d'operador. (Veure No recordo el PIN/PUK del meu certificat d'operador idCAT).

Si l’Operador d’Entitat de Registre idCAT introdueix el PIN del seu certificat d'operador correctament, accedirà a la pantalla inicial de l’aplicació web, des d’on tindrà accés a diverses funcionalitats, entre elles, la d’emetre certificats. 

Imagen15.png

Emissió del certificat amb DNI /NIE

Quan entrem a l’aplicació el procediment és amb la persona davant i visualitzant el document acreditatiu, indicarem el tipus de document i el número del mateix.

idcat1.png

En els casos que indiquem DNI (amb lletra) o NIE ens apareixerà el següent requadre:

idcat2.png

En aquest punt el ciutadà haurà de dir si s’oposa a consultar les seves dades a la DGP o no s’oposa i, per tant, autoritza que les consultem.

En el cas que s’oposi, haurem de realitzar la fotocòpia del document acreditatiu, realitzar una còpia autèntica i incorporar-la  a  l’expedient i custodiar la documentació 15 anys des de la caducitat del certificat.

També caldrà que ens indiquin els motius pels quals s’oposen i incorporar-los en el quadre indicat.

idcat3.png

En el cas que NO s’oposi, no caldrà la còpia del document i podrem continuar amb el procés d’emissió.

idcat4.png

En el següent pas ens demanarà que incorporem la data de naixement de la persona a la qual li estem realitzant el certificat.

idcat5.png

Un cop incorporada continuarem amb el procés d’emissió clicant Continuar.

Si la DGP ens pot retornar la informació, ens apareixeran carregades les dades personals del sol·licitant del certificat idCAT: Nom, Cognoms, data de naixement, número de document acreditatiu que no seran editables.

La resta de dades caldrà introduir-les per part de l’operador i finalitzar el procés com fins ara, només custodiant el full de sol·licitud degudament signat.

idcat6.png

Important: Si la DGP NO ens pot retornar la informació, ens mostrarà la frase “NO S’HAN POGUT RECUPERAR LES DADES DE LA DGP”, en aquest cas, l’operador haurà d’introduir totes les dades igual que consten en el document identificatiu. També caldrà fer la fotocòpia del document acreditatiu, còpia autèntica i custodiar durant 15 anys des de la caducitat del certificat, juntament amb el full de sol·licitud signat pel titular.

El mateix passarà si el servei de consulta a DGP no funciona en el moment de fer la consulta.

idcat7.png

 

Emissió del certificat amb Passaport o DNI d’altres països

El procediment és el mateix que en el punt anterior, però no apareixerà la consulta a la Direcció General de la Policia.
Caldrà que l’operador ompli el formulari (d’acord amb les dades del document acreditatiu) i continuar amb els passos indicats.

Un cop hem introduït aquestes dades, passem a la pàgina de confirmació de les mateixes.

Dades del certificat.png

Corregir o validar dades.png

També caldrà fer la fotocòpia del document acreditatiu, còpia autèntica i custodiar durant 15 anys des de la caducitat del certificat, juntament amb el full de sol·licitud signat pel titular.

Signatura de  l'emissió per part de l'operador 

Una vegada l’operador /a confirma i valida les dades ja es podrà signar l’emissió.

confirmar dades emissió.png

validar dades.png

A continuació, apareixerà una finestra amb el text que es signarà i després s’ha de clicar Continuar. Aquesta operació es realitzarà amb el Signador AOC.

text signatura operador.png

Tot seguit, s’obrirà la pestanya del Signador i s’haurà d’escollir el certificat i signar l’emissió del certificat (l'eina demanarà el PIN del certificat de l'operador).

seleccionar certificat operador.png

Després, apareixerà una pantalla que indica que el procés de signatura ha finalitzat correctament.

procés de signatura finalitzat.png

El ciutadà disposa ja d’un certificat VIGENT emès prèviament

En aquest cas el formulari ja apareix amb les dades del certificat. L’aplicació ja ens informa que per poder emetre el nou certificat, abans haurem de revocar l’anterior (veure Revocar l’idCAT).

Arxivament de la documentació associada a la sol·licitud

Veure el procediment d'arxiu que es troba en la FAQ Procediments de les Entitats de Registre idCAT

Documentació associada

El Full de sol·licitud del certificat és el document a on apareixen totes les dades del titular del certificat i tot el clausulat legal relacionat amb els certificats digitals.

El full de lliurament es pot emetre en diferents idiomes. És important que marquem un idioma que sigui comprensible pel ciutadà en el moment en que estem carregant les seves dades. En aquest document apareixen les instruccions per descarregar el certificat. A més, el ciutadà rebrà totes les comunicacions referents al seu certificat (notificació d’emissió, avís de caducitat, etc.) en l’idioma indicat.

També disposem del full de revocació per deixar constància de la sol·licitud de la mateixa.

Recordeu que aquests documents s’hauran de custodiar durant 15 anys des de la data de caducitat del certificat, seguint les instruccions del procediment d’arxiu.

Registre de la documentació

Tota la documentació associada generarà assentaments d’entrada produïts al fer les emissions i revocacions al registre del propi ens. En cas que NO tingueu la vostra eina de registre integrada al MUX, els assentaments es faran al registre auxiliar del vostre ens, com fan tots els serveis del Consorci, i que podeu consultar des d’EACAT.

En cas que tingueu integrada amb MUX la vostra eina de registre, tingueu en compte que aquests nous assentaments d’entrada els podreu distingir perquè l’aplicació que els realitzarà serà “IDCAT”.

Quines dades estan contingudes dins del certificat i quines es poden modificar?

Cal tenir en compte que les úniques dades que han de coincidir exactament amb el document identificatiu per tal que l’Operador d’Entitat de Registre pugui validar són les dades contingudes a l’apartat de Dades de certificació (a excepció del correu-e, del que cal fer una verificació verbal contrastant amb el ciutadà quin és el correcte). Les dades de l’apartat Dades de contacte no tenen per què coincidir, però en cas de discrepància amb el document identificatiu cal informar al ciutadà sobre aquest fet. Aquestes segones seran modificables, només en els casos que hagin estat introduïdes abans de setembre del 2023