Si ens trobem amb una persona amb plena consciència, però amb una incapacitat física que no li permet signar, la primera opció seria utilitzar l'empremta dactilar. En cas que no sigui possible:

  • L'operador de l’Entitat de Registre actua com a testimoni instrumental, signant una diligència amb un text on es faci constar la impossibilitat de signar la sol·licitud per part de la persona interessada.
  • L’operador ha de tenir en compte:
    • Que l’interessat/da entén el que se li està dient i que la seva voluntat és sol·licitar un certificat. Una vegada comprovat que la persona té les seves facultats intel·lectuals correctes, se li permet sol·licitar el certificat.
    • Respecte a la signatura de la sol·licitud, si la seva discapacitat li impedeix fer-ho amb l’empremta dactilar,  caldrà que l'operador de l'ER faci de testimoni instrumental, incloent un text a totes les pàgines de la sol·licitud i resguard on consti que ha comprovat que la persona que ha demanat el certificat manifesta la seva voluntat de sol·licitar el certificat.