Quina documentació necessita aportar el ciutadà per obtenir l’idCAT?

Què necessita el ciutadà per obtenir l’idCAT?

Per obtenir l’idCAT, segons la Llei 6/2020, d’11 de novembre, i les condicions d’ús del servei, només cal:

  • Ser major de 18 anys (es podrà sol·licitar a partir de l'endemà d'haver complert els 18 anys)
  • Disposar algun dels següents documents d’identificació en estat vigent (No caducat):
  • Disposar d’una adreça de correu electrònic

NOTES sobre els documents d’identificació:

  • Per emetre l’idCAT Certificat només s’accepten els documents d’identificació enumerats en el llistat anterior.
  • Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:
    • TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. Tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, sempre i quan la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya).
    • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).
  • Les administracions tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació electrònica amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu que consta en el certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.

Models de documents d’identificació:

El DNI acredita la identitat del titular, així com la nacionalitat espanyola del mateix. També s’accepten els documents nacionals d’identitat de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen.

En cas de DNI d'altres països, caldrà aportar, a més de l'original, una fotocòpia.

La targeta d’identitat d’estranger (TIE) és un document físic que acredita la residència legal d’un estranger a Espanya
Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea   Document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers.   Aquest document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport
Passaport document d’identificació personal amb validesa internacional, que identifica el seu titular, expedit per les autoritats d’un país.

 

Document que té el camp “Data de naixement” incomplet

En el cas que un ciutadà aporti un document acreditatiu que tingui la data de naixement incompleta, cal escriure aquesta dada al camp “Data de naixement” tal i com apareix al document acreditatiu. Hi ha alguns documents (NIE’s i DNI’s d’altres països) en els quals la data de naixement apareix sense especificar dia i mes de naixement, i només hi apareix l’any. En aquests casos, en comptes dels valors dia i mes, apareixen “X” (XX/XX/1965).

Per tal de poder emetre el certificat idCAT cal que el ciutadà hagi complert 18 anys. Per tant, com que no es pot comprovar el dia i mes de naixement, a efectes de comptar els 18 anys, s’ha de suposar que la data de naixement va ser el 01/01.

Document sense lletra

En el cas que una persona vulgui validar l’idCAT amb un DNI sense lletra (dels antics) es demanarà al ciutadà si té la targeta en què el Ministeri de l’Interior informava de la lletra que corresponia a cada número. En aquest cas, es farà la fotocòpia i compulsa d’aquesta targeta del Ministeri i s’adjuntarà a l’expedient de la tramesa.

Si, pel contrari, el ciutadà no porta la targeta amb la lletra del NIF, no li podrem emetre el certificat, ja que el document que té és un DNI, i no un NIF (que té lletra).

Document sense cognoms

No és comú, però pot passar que una persona estrangera no tingui cognoms, i només tingui el nom en el document acreditatiu. En aquest cas, el sistema està preparat per a poder emetre l’idCAT, tot i que dóna un avís per a evitar que es tracti d’un error, i no s’emeti l’idCAT sense cognoms a una persona que els té en el seu document acreditatiu. Els casos en què es pot emetre un idCAT sense cognoms és quan el document acreditatiu és NIE, DNI d’altres països o passaport, és a dir, si el document és NIF necessàriament hi ha d’haver indicats els dos cognoms de la persona.

L’adreça física de l’usuari ha de coincidir amb la que apareix al document acreditatiu?

L’adreça de l’usuari no té per què coincidir amb la del document acreditatiu, l’usuari pot posar la que vulgui.

Aquesta dada no quedarà inclosa al certificat, i la única finalitat de la recollida d’aquesta informació és estadística.