En quins idiomes es pot imprimir el document de compareixença que es lliura al ciutadà?

El document de compareixença es pot emetre en català, castellà, aranès, anglès i francès. Just abans de generar el certificat, s’ha de seleccionar l’idioma en què s’imprimirà el document, que ha de ser el més entenedor pel ciutadà.

En el moment d’emetre, habilitar i revocar el certificat, s’ha d’escollir l’idioma en què es generarà el document. Aquest idioma seleccionat és amb el qual s’enviarà la comunicació per correu electrònic al ciutadà, on apareixen les instruccions necessàries per poder utilitzar el certificat. Per tant, és important que es seleccioni l’idioma més entenedor pel ciutadà, ja que en aquest idioma apareixerà el document que signarà i la comunicació que rebrà al seu correu electrònic.

Ha d’emetre una Entitat de Registre idCAT certificats a qualsevol ciutadà, o només als del seu municipi?

S’han d’emetre certificats idCAT per a qualsevol ciutadà que ho sol·liciti i aporti la documentació identificativa necessària. Per tant, no és necessari que el ciutadà aporti cap certificat d’empadronament ni document similar.

Què cal fer quan, al cercar una sol·licitud per poder fer la validació, n’apareixen diverses de la mateixa persona?

Per defecte escolliu la darrera sol·licitud que hagi realitzat el ciutadà. De fet, però, no té importància real quina sol·licitud se selecciona, ja que si les dades no corresponen amb les del document acreditatiu, les haurà de modificar l’operador.

Com consultar un certificat a través de l’opció Exportació? Què es pot veure?

L’operador té l’opció de fer la cerca de certificats, a més de mitjançant l’apartat “Consulta de certificats”, a través de l’opció “Exportació”, que també apareix al menú superior del web d’operador. Aquesta cerca permet filtrar per dates i operacions, i mostra informació en format excel de les operacions realitzades. Per exemple, permet saber quin operador ha fet una validació determinada, totes les operacions que s’hagin fet per un període determinat, etc.

He generat un idCAT però no genera el document de compareixença

Quan l’operador ha realitzat una emissió, ha d’accedir a “consulta de certificats” si el certificat s’ha generat correctament, accedir a la última columna del registre del certificat que s’acaba d’emetre i comprovar si està l’enllaç Doc.

En cas que no aparegui l’enllaç, s’haurà de fer una revocació d’ofici (que signa l’operador que ha fet l’operació) i fer una nova emissió.

Si es mostra l’enllaç, clicar aquest, la pàgina mostrarà el document de compareixença i apareix l’opció d’imprimir-lo.

En cas que el certificat no s’hagués generat correctament, es podrà emetre un nou certificat.

Quan l’operador ha realitzat una emissió en programari per l’opció “Prevalidació”, el document de compareixença no està a “Consulta de certificats” sinó a “Consulta de prevalidacions”. Per obtenir el document, s’haurà de cercar l’emissió realitzada, veure les dades clicant a “Veure” i seleccionar l’opció “Imprimir” que apareix al final de la pantalla. Al fer això, apareixerà el document de l’emissió, que es podrà imprimir.

Què ha de fer l’operador que ha fet una emissió errònia, i no la troba per a revocar-la?

Si l’emissió s’ha fet en programari, el certificat encara no s’ha generat i, per això, no el pot revocar. Per tant, simplement s’ha de fer una nova emissió deixant que caduqui l’anterior (als 90 dies) per si sola. L’operador no tindrà problemes d’unicitat amb aquest certificat perquè fins que el ciutadà no realitza la descarrega no s’emet el certificat. S’ha de lliurar al ciutadà només el document de compareixença associat a l’emissió correcta, però l’Entitat de Registre idCAT s’ha de quedar les còpies signades de totes dues operacions, l’emissió errònia i la correcta.